Niečo o výkvetoch

Čo to vlastne výkvet je ?

Slovo, ktoré zvykne používať nielen odborná, ale často aj laická verejnosť. U kamenných a tehlových obkladov na domy sa s nimi prvýkrát môžeme stretnúť už pri vyberaní výrobkov z kartónov, či odoberaní z paliet (čo sa stáva zriedkavo – skôr výnimočne – tzv. primárne výkvety), krátko po zabudovaní na fasádu domu, prípadne i po dlhšom čase po ich aplikácii – sekundárne výkvety.

Vznikajú teda v rôznych časových odstupoch a tiež rozdielnej intenzity. Vizuálne sa prejavujú ako usadeniny rôznych solí vo forme belavých závojov, vločiek alebo „máp“. Ide jednoznačne o estetické chyby, ktoré sú ale našťastie veľmi ľahko odstrániteľné mechanickým alebo chemickým spôsobom, prípadne zmiznú po nejakom čase „samé od seba“ – vplyvom poveternosti, najmä vďaka dažďu.

 

Príčiny vzniku výkvetov

Veľmi zjednodušene povedané, výkvet je vystúpenie voľného vápna obsiahnutého v obkladovom prvku či podkladovom murive na povrch výrobkov. Vlhkosť, ktorá sa dostane do pórov (dažďová voda, para, rosa, vzlínavá vlhkosť v nedostatočne izolovanom podkladovom murive, zvyšková vlhkosť v nevyzretom murive a pod.) čiastočne rozpúšťa vápno (hydroxid vápenatý), to difunduje na povrch, kde sa voda odparuje a zostáva ťažko rozpustný biely vápenný zákal – vápenný výkvet (uhličitan vápenatý, ktorý vznikol reakciou hydroxidu vápenatého so vzdušným kysličníkom uhličitým). Výkvet, o ktorom teraz hovoríme (všeobecne môžu byť výkvety kryštály rôznych minerálov), je vlastne čistá forma vápenca (viď. Vápenec alebo pozor na pseudoškrapy).

Na výskyt výkvetov vplýva viacero faktorov: teplota prostredia, pôsobenie vlhkosti, zrážková voda, pórovitosť obkladových prvkov i podkladového muriva (čím väčšie sú rozmery pórov v materiáli, tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku výkvetov), ale hlavne prítomnosť látok spôsobujúcich výkvety – soli rozpustné vo vode.
Pravdepodobnosť vzniku výkvetov v interiéri je oveľa menšia (minimálna), ako v exteriéri.

 

Opatrenia proti tvorbe výkvetov

1) Správny výber murovacích, lepiacich a škárovacích hmôt, ktoré pri zabudovaní kamenných a tehlových obkladov používame.
Napriek dobre mieneným radám a odporúčaniam predajcov nášho nákupného centra niektorí naši odberatelia, ale i realizátori, uprednostňujú pri nákupe doplnkového sortimentu lacné, ale bohužiaľ zároveň aj nevhodné lepiace a škárovacie hmoty.
Všetky priemyselne vyrábané malty určené na murovanie, lepenie a škárovanie lícových tehál a kamenných obkladov sú upravované špeciálnou prímesou zamedzujúcou tvorbe výkvetov. Táto prísada po zamiešaní s vodou je schopná viazať hydroxid vápenatý a účinne tak zabraňovať vzniku výkvetov.

2) Nepridávať do lepiacich a škárovacích hmôt rôzne iné prísady.
Ide najmä o mrazuvzdorné prísady, ale aj iné. Ich pridávanie je neprípustné, pretože všetky dodatočne pridávané materiály môžu byť zdrojom výkvetov.

3) Pri príprave mált používať iba čistú vodu a čisté náradie.

4) Presne dodržiavať návod pri príprave správnej malty a nepoužívať maltu, u ktorej bola prekročená odporúčaná doba spracovateľnosti.

5) Chrániť tehlové a kamenné obklady pred poveternostnými vplyvmi, hlavne dažďom, po celú dobu aplikácie i dobu vyzrievania.

6) Zabrániť prieniku vlhkosti do konštrukcie.
Častou chybou je napr. zanedbanie hydroizolácie záhradných betónových múrikov proti vzlínajúcej vlhkosti. Oporné múriky treba izolovať nielen proti vzlínajúcej pôdnej vlhkosti odspodu, ale aj medzi murivom a prihrnutou zeminou.

7) Zabraňovať prenikaniu dažďovej vody do tehlových či kamenných obkladov a aplikačných mált (a následne aj do muriva) vhodnou impregnáciou.

Odstraňovanie výkvetov

1) Výkvety, vzniknuté na fasáde domu, ktorú sme obkladali kamenným či tehlovým obkladom, môžeme odstraňovať mechanickým spôsobom (nedrôtená kefa!) v kombinácii s malým množstvom vody – pokiaľ možno mäkkej.


2) Umytie octovou vodou, následne neutralizovať jarovou vodou a umytím čistou vodou. Pred aplikáciou octovej vody musí byť povrch kamenného obkladu, z ktorého výkvety odstraňujeme, dostatočne zmáčaný vodou, aby škára bola dostatočne vodou nasýtená a neprijímala octovú vodu.

3) Špeciálne odstraňovače (napr. od firmy quick-mix). Treba postupovať presne podľa návodu výrobcu. Aby pri chemickom odstraňovaní výkvetov nedošlo k poškodeniu povrchu obkladov na dom , odporúča sa odskúšať čistiace prostriedky najskôr na malej ploche s čo najnižšou koncentráciou po zriedení vodou s krátkym časom pôsobenia. Postupným zvyšovaním koncentrácie a času pôsobenia možno dosiahnuť optimálne podmienky na odstránenie výkvetov.

Výkvety a ich reklamovanie

Príčin vzniku výkvetov je mnoho a stanovenie ich pôvodu si vyžaduje individuálne posúdenie. V žiadnom prípade však nemajú vplyv na kvalitu a užitkové vlastnosti obkladového prvku. Len malá časť týchto estetických porúch má príčinu v tehlovom alebo kamennom obklade (primárne výkvety). Vo väčšine prípadov ide o sekundárne výkvety, ktoré vznikajú nedodržaním stanovenej technológie lepenia, nesprávnou voľbou murovacích, lepiacich či škárovacích hmôt a nedodržaním základných pravidiel pri realizácii podkladového muriva.

Pohľady (aj odbornej verejnosti) na oprávnenosť reklamácií výkvetov vzniknutých na tehlových a kamenných obkladoch sú nejednoznačné. Výskytom výkvetov na domoch sa nezaoberá žiadna norma a žiadny predpis pre betónové výrobky. Európske normy len konštatujú, že výskyt výkvetov je možný a nepovažuje sa za významný.
Väčšina výrobcov kamenných a betónových výrobkov primárny výkvet (výkvet, ktorý sa môže objaviť na obkladoch ešte pred zabudovaním) nepovažuje za chybu, ktorá oprávňuje spotrebiteľa k reklamovaniu tovaru, ale považuje len za niečo, čo korešponduje s variabilitou prírodných materiálov a nepodlieha možnosti reklamácie.

Pri sekundárnych výkvetoch (výkvety vzniknuté po zabudovaní tehlových a kamenných obkladov – ihneď alebo aj v dlhšom časovom horizonte s možnosťou opakovania sa) treba nájsť ich príčinu (čo v niektorých prípadoch je jednoduché, v iných ťažko zistiteľné) a podľa tohto zistenia pristúpiť k reklamácii.

  

Späť do článkov